Dugnad Moss Seilforening

Dugnadsarbeider 2019 - klikk her - (2019-06-02 v1)

Moss Seilforening er en ideell forening, som ved siden av å organisere seilsport, har store verdier i form av havneanlegg, grøntområder, maskiner, båter og bygninger. For å kunne vedlikeholde anleggene, redusere kostnadene ved investeringer og å opprettholde det idrettslige engasjementet, er det et stort behov for dugnadsinnsats fra medlemmene. Dette er et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.

Organisering

Dugnadsoppgavene skal planlegges i god tid før arbeidet skal utføres, og legges ut på hjemmesiden / DUGNAD i et hensiktsmessig format.

Alle medlemmer oppfordres til å melde nødvendig dugnadsbehov til havnesjef, anleggsutvalget eller aktivitetsutvalget.

Havnesjef har ansvar for at dugnadsoppgaver, tid for fellesdugnader, andre tidsfrister og nødvendige opplysninger oppdateres på hjemmesiden.

Dugnadsarbeid i forbindelse med havn, uteområder og bygninger administreres, forberedes og ledes av havnesjef i samarbeide med medlemmer fra anleggsutvalget.

Dugnad i forbindelse med arrangementer administreres av Aktivitetsutvalget.

Medlemmer som ønsker å delta i dugnaden melder dette til havnesjef, eventuelt med ønsker om spesielle arbeidsoppgaver og tid for gjennomføring. Havnesjef skal bekrefte deltagelse og registrere utført dugnad.

Dugnaden kan utføres enten ved å delta på fellesdugnader, når dette arrangeres, eller å utføre enkeltstående arbeidsoppgaver innenfor en gitt tidsfrist.

 

Dugnadspliktige medlemmer

Følgende medlemsgrupper i foreningen har dugnadsplikt: 
- Båteiere som betaler leie for havneplass 
- Alle medlemmer som betaler treningsavgift og/eller benytter foreningens materiell.

Passive medlemmer og medlemmer som står passivt på venteliste har ikke dugnadsplikt. Medlemmer med løpende verv i foreningen ansees som aktive med hensyn på ideell innsats og har ikke dugnadsplikt.

 

Dugnadsordningen - dugnadsinnsats

Det er vedtatt en dugnadsavgift på kr 350.- per år. Dugnadsavgiften faktureres alle dugnadspliktige ved årets begynnelse som egen linje. 
Ved utførte 5 timer registrert dugnad på anlegg eller i forbindelse med arrangementer krediteres dette beløpet etter dugnadssesongen er avsluttet.

Anleggsutvalget / Aktivitetsutvalget

November 2016

Du er her: Dugnad 2019